Fysio Fitness Belfeld

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:

Op alle door Fysiotherapie Jansen Stammen afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele condities van de wederpartij de onderhavige voorwaarden van toepassing alsmede de door Fysiotherapie Jansen Stammen opgestelde huisregels. Iedere inschrijving sluit bij ondertekening van het inschrijfformulier in, dat de wederpartij op de hoogte is van onderhavige voorwaarden en huisregels en dat deze zonder meer op de betrokken transactie van toepassing zijn De wederpartij is verplicht bij inschrijving tevens een naar waarheid in te vullen sportmedische anamneselijst in te vullen. Iedere afwijking van de onderhavige voorwaarden en huisregels wordt alleen dan erkend, indien deze schriftelijk zijdens Fysiotherapie Jansen Stammen is bevestigd.

2. Betalingscondities:

Alle prijsaanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tot op het moment dat de wederpartij het inschrijfformulier voor akkoord heeft ondertekend. Het ondertekende inschrijfformulier verbindt Fysiotherapie Jansen Stammen slechts tot datgene, wat daarin expliciet is vermeld blijvende de onderhavige voorwaarden onverkort en in hun geheel van kracht.

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle kosten, vallende op de incasso van het verschuldigde bedrag, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, alsmede de kosten van een rechtsgeleerd raadsman, van Fysiotherapie Jansen Stammen, geheel ten laste van de wederpartij vanaf het moment van het uit handen geven der vordering. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de wederpartij aan Fysiotherapie Jansen Stammen te betalen bedrag, zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus contractuele rente belopen met een minimum van tenminste € 40,--. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is, is Fysiotherapie Jansen Stammen gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1% per maand, ingaande op het tijdstip na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand.

Ingeval de wederpartij door welke oorzaak dan ook verzuimt deel te nemen aan hetgeen waarvoor de wederpartij zich heeft ingeschreven zal Fysiotherapie Jansen Stammen niet gehouden zijn tot restitutie van het inschrijf- lesgeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in het inschrijfformulier genoemde prijzen inclusief b.t.w.

3. Overmacht:

Als overmacht gelden alle omstandigheden die Fysiotherapie Jansen Stammen redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan Fysiotherapie Jansen Stammen de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Fysiotherapie Jansen Stammen worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

4. Geschillen.

Alle geschillen van welke aard dan ook, incasso van vorderingen daaronder begrepen dienen te worden gebracht voor na te noemen Nederlandse rechter, terwijl uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zal zijn.

Alle geschillen gelijk hiervoor omschreven, door die tussen Fysiotherapie Jansen Stammen en buitenlandse wederpartijen, ongeacht hun woon-, verblijf- of vestigingsplaats, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond, wordende echter hoger beroep van door laatsbedoelde rechter te nemen beslissing niet uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid:

De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist "Fysiotherapie Jansen Stammen" vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

6. Huisregels

 1. Opzeggen van het contract dient schriftelijk te gebeuren 14 dagen voor einde contractperiode
 2. In principe kan een contract alleen opgeschort worden vanwege zwaarwegende redenen ter beoordeling van de directie. U dient een opschorting schriftelijk aan te vragen.
 3. Deelname aan groepstrainingen is alleen mogelijk bij een inschrijving van minimaal 3 maanden.
 4. Fysiotherapie Jansen Stammen behoudt zich het recht voor om trainingen en aanvangstijden te wijzigen.
 5. Bij niet-deelname kan eventueel in overleg met Fysiotherapie Jansen Stammen ter beoordeling van Fysiotherapie Jansen Stammen een training ingehaald worden, met dien verstande dat de inhaalles binnen 3 weken na de afmelding dient plaats te vinden.
 6. Deelnemers zijn verplicht passende kleding en schoeisel (geen zwarte zolen )te dragen.
 7. Deelnemers zijn verplicht bij gebruik van toestellen en matten deze met een handdoek te bedekken. Zij dienen zelf een handdoek mee te brengen.
 8. Gebruik van alcohol, drugs en/of andere verdovende hallucinerende middelen is ten strengste verboden.
 9. Het is verboden om in de Fitnessruimte te roken.
 10. Fysiotherapie Jansen Stammen is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van/aan goederen, die in eigendom toebehoren aan deelnemers.
 11. Abonnement wordt automatisch voor een gelijke periode verlengd, indien niet 14 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail is opgezegd.
 12. Bij ziekte en vakanties langer dan 2 weken, mits schriftelijk aan ons doorgegeven, worden de abonnementen opgeschort. Dit geldt voor alle abonnementen behalve de seizoens abonnementen. Bij deze seizoensabon kunnen de mensen de gemiste lessen tijdens de zomer inhalen. Ziektes > 2 wkn worden ook bij seizoens abon. verwerkt.
 13. Bij binnenkomst is het verplicht om via het persoonlijke pasje de aanwezigheid te registreren. Bij verlies van het pasje zullen de vervangingskosten voor rekening van de deelnemer zijn.
 14. U dient zich te allen tijde voor elke sport activiteit aan- dan wel af te melden. Aan- en afmeldingen dienen via de site of app gedaan te worden.
© 2019 Fysio Fitness Jansen & Stammen